Menu

SAMOSPRÁVA

PO
12 FEB
Výročná schôdza požiarnikov - pozvánka

viac
ŠT
08 FEB
Urbárska schôdza 18.03.2018

viac
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018

viac

Projekty a investičné akcie

Základná škola Dolná Mariková

Stránky základnej školy môžete pozrieť z odkazu nižšie:

viac info

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolná Mariková
018 02 Dolná Mariková 463

Telefón: 0949454499
E-mail: fara.dolnamarikova@gmail.com

Vývoz plastov v roku 2018

09. 02., 09. 03., 06. 04., 11. 05., 05. 06. , 06. 07.

03. 08., 07. 09., 02.10., 02. 11., 06. 12.

Ostatné komodity

Vývoz resp. zber ostatných komodít je realizovaný na základe dohovoru starostu s vedúcim strediska s.z.. Presný termín vývozu odpadov bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

PaedDr. Ľubomír Vavro, farár
Cyril Šujak, kanonik na odpočinku

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Viac info

Sväté omše v Dolnej Marikovej

Každú nedeľu o 8:00 a 11.30 hod.

V týždni pokiaľ nie je vyhlásené inak:
ranná o 6:30 hod. - zväčša štvrtok
7.15 hod. v sobotu
večerná o 17:30 hod. - zväčša pondelok, utorok, streda, piatok

Výpožičná doba

Pondelok: 12,30 - 17,00
Streda: 12,30 - 16,00

Kontakt

Emília Ficová
Telefón: 0948 515 840

Cenník služieb

Virtuálny citnorín už aj pre našu obec

19.9.2017 bola dokončená aktualizácia hrobových miest a na virtuálnej mape cintorína si môžete pozrieť jednotlivé hrobové miesta, ich identifikáciu a aktuálnu fotografiu.

viac info

Poslanci OZ

MUDr. Andrej ROSÍK - zástupca starostu
Emil CIBULČÍK
František ČELKO
Ing. Jozef KRŠÍK
Milan MAGÁT
Stanislav MELICHERÍK
Pavol ŠUJAK
Ján VLACH
Mgr. Viera ŽILINČÍKOVÁ

Rada obce

MUDr. Andrej ROSÍK
Ing. Jozef KRŠÍK
Stanislav MELICHERÍK
Milan MAGÁT
Pavol ŠUJAK

Poštová adresa:

Obec Dolná Mariková
Obecný úrad
01802 Dolná Mariková 150

Kontakty:

Telefón: 042/4356155
Mobil: 0908786212
E-mail: obec@dolnamarikova.sk

Úradné hodiny:

Po:  7.30 - 12.00   12.30 - 15.30
Ut:  7.30 - 12.00   12.30 - 15.30
      nestránkový deň
St:  7.30 - 12.00   12.30 - 16.30
Št:  7.30 - 12.00   12.30 - 15.30
      nestránkový deň
Pi:  7.30 - 12.00   12.30 - 14.30

Ustanovujúce zastupiteľstvo

Na ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12. decembra 2014, zložili zvolení poslanci a starosta sľub a boli im odovzdané osvedčenia o zvolení do funkcie.

celý článok

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej na základe §12 odst. 7 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej.

celý článok

Hlavný kontrolór obce

Ing. Jana Gachová

Úradné hodiny:
Obecný úrad Dolná Mariková
Streda: 12,30 - 16,30

Telefón: 042/4356155
Mobil: 0907744693
E-mail: jana.gachova.hk@gmail.com

Komisie pri OZ

FINANČNÁ: Ing. Jozef KRŠÍK, predseda
STAVEBNÁ: Stanislav MELICHERÍK, predseda
KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ: Milan MAGÁT, predseda
OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A VEREJNÉHO ZÁUJMU: Pavol ŠUJAK, predseda

Materská škola Dolná Mariková

Riaditeľka: PhDr. Zuzana Zemančíková
Kontakt: 0901700487

Predškolské zariadenie je zriadené Obcou Dolná Mariková.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dolná Mariková

Farnosť Dolná Mariková patrí do Považskobystrického dekanátu Žilinskej diecézy. Takmer 2600 farníkov z Dolnej Marikovej i filiálok Hatného a Klieštiny môže duchovnú pomoc a podporu načerpať v Kostole svätého Petra a Pavla alebo v Kaplnke svätého Jozefa v Hatnom.

História Kostola sv. Petra a Pavla v Dolnej Marikovej siaha až do roku 1758, kedy bol postavený. Odvtedy už prešiel viacerými rekonštrukciami a úpravami. Jednou z posledných bola aj výmena veže. V r. 2016 dostal kostolík novú strechu a o rok neskôr novú fasádu a okná.

LPS Urbárska obec Mariková

Lesné pozemkové spoločenstvo Urbárska obec Mariková obhospodaruje lesné pozemky súkromných vlastníkov v obciach Dolná Mariková a Horná Mariková.

Viac info
Dodatok k zmluve
Stanovy

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Kalendárium 2018

Pozvánka

na výročnú členskú schôdzu - 18.02.2018

Pozvánka

Pozvánka na valné zhromaždenie

LPS, urbárska obec Mariková, pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18. marca 2018 o 13:00 hodine v Dome kultúry v Dolnej Marikovej. Účasť všetkých podielnikov je nutná. Kto sa nemôže zúčastniť, nech písomne splnomocní inú osobu, ktorá sa zúčastní na valnom zhromaždení.

Nájom hrobových miest

V roku 2017 uplynulo 10-ročné obdobie, na ktoré bolo zaplatené nájomné za hrobové miesta. Žiadame nájomcov, aby nájomné na ďalšie obdobie zaplatili čo najskôr.

Pochovávanie basy 2018

program pre Vás pripravia Besňanskí Kubovia a o občerstvenie sa postarajú členovia Jednoty dôchodcov v sobotu 10. februára o 19.00 hod. v Dome kultúry.

Rozhodnutie

o vydaní povolenia na studňu

Dokument

Oznámenie o začatí stavebného konania

verejnou vyhláškou

Dokument

Stavebné povolenie

verejná vyhláška

Dokument

9. Marikovský ples 2018

aj v roku 2018 otvoril kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré budú organizované v priebehu celého roka.

celý článok

Farebná jeseň

celý článok

Verejná vyhláška

oznámenie o kolaudácii

Dokument

Mariková v zime

celý článok

Kostol po rekonštrukcii strechy a fasády

celý článok

Verejné obstarávanie 2017

Súhrnná správa 4/2017

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Ponuka

Úplná uzávierka cesty č. II/507

v termíne 10. februára 2018 - 11. februára 2018

Uzávierka cesty 2/2018

Verejná vyhláška

Návrh zadania územného plánu Obce Dolná Mariková

Návrh zadania

Verejná vyhláška

Dodatočné povolenie stavby

Rozhodnutie

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011

Doplnok č. 1

Doplnok č. 1 k VZN 1/2016

Doplnok č. 1

Stretnutie s Mikulášom 2017

Tešili sa všetci - deti aj dospelí na stretnutie v sobotu 9. decembra

celý článok

Pozvánka na zasadnutie OZ

8. decembra 2017

Pozvánka

Vráťme harmonike život 2017

5. ročník stretnutia heligonkárov a harmonikárov sa uskutočnil v príjemnej a veselej atmosfére.

celý článok

Rekonštrukcia kultúrneho domu 2017

V tomto roku prišlo aj na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý je aj sídlom Obecného úradu.

celý článok

Marikovský spravodaj 2017

Ročník XVII.

Číslo 1/2017
Číslo 2/2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h

Informácie pre voliča

Pozvánka na zasadnutie OZ

03. novembra 2017

Pozvánka

Október - mesiac úcty k starším 2017

Lásku, úctu a vďaku každoročne prejavujeme aj našim starším spoluobčanom.

celý článok

Zo života požiarnikov

Vídať ich často po obci – umývajú cesty, vozia vodu na cintorín, čistia studne...

celý článok

Olympiáda seniorov 2017

Deväťčlenné družstvo našich dôchodcov nás reprezentovalo na Olympiáde seniorov. Športové hry sa konali 11. septembra v Plevníku. Muži aj ženy súťažili vo viacerých športových disciplínach a získali dve medaily, na ktoré sú veľmi pyšní.

Letecké snímky 2017

celý článok

Zmluva na hrobové miesto

Zmluvu na hrobové miesto môžete uzatvoriť na Obecnom úrade osobne alebo sa informovať telefonicky prípr. e-mailom.

celý článok

Pochovanie mŕtveho do hrobového miesta, na ktoré je už uzatvorená zmluva o prenájme

celý článok

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy

Obec Dolná Mariková vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Dolnej Marikovej. Prihlášky je potrebné doručiť do 31.7.2017.

Viac info

Oznámenie o začatí prerokovania

prerokovania ZaD č. 3 UPN VÚC TN

Pozvánka

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2017/2018

Oznámenie
Žiadosť o prijatie dieťaťa

Súťaže

Mladí požiarnici nezaháľajú a zúčastňujú sa súťaží, ktoré organizujú obce v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Medzi skúsenými družstvami sa naši nováčikovia nedajú zahanbiť a postupne zlepšujú techniku a rýchlosť.

celý článok

Žiadosť o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia

Stiahnuť

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Mariková

na roky 2007 - 2015
na roky 2015 - 2025

Virtuálny citnorín

Kliknutím na odkaz nižšie sa dostanete na www stránku virtuálnych cintorínov, kde si už môžete nájsť aj náš cintorín. Na prehľadnej mape nájdete jednotlivé hrobové miesta, ich identifikáciu a aktuálnu fotografiu. Aktualizácia hrobových miest bola dokončená. Upozorňujeme nájomcov, že je potrebné uhradiť nájom na ďalšie obdobie.

viac info

Územný plán mesta Púchov

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Púchov

Doplnok k ÚP Púchov

Rozhodnutie

o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

Rozhodnutie

Čestné prehlásenie

Stiahnuť

Oznámenie o začatí konania

vo veci výrubu drevín rastúcich v katstri Obce Dolná Mariková na pozemku parc. č. KN-C 1976/1

Oznámenie

Skúška vodotesnosti žumpy

Stiahnuť

Obchodná verejná súťaž

na prenájom majetku Obce Dolná Mariková

OVS

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Stiahnuť

Oznámenie o začatí konania

o zmene a určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania. Viac v prílohách.

Oznámenie
Oznámenie

Vyhlásenie stavebného dozora

Stiahnuť

Návrh Územného plánu Obce Dolná Mariková - Doplnok č. 1

informácie sú uvedené v prílohách

1 širšie vzťahy
2 naložka
2 podklad
4 naložka
4 podklad
6 naložka
6 podklad
Územnoplánovacia dokumentácia

Žiadosť o stavebné povolenie

Stiahnuť

Obchodná verejná súťaž

na prenájom majetku Obce Dolná Mariková

OVS

Prehlásenie kvalifikovanej osoby

Stiahnuť

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce

Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce

Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017

Zverejňovanie dokumentov

Obnova fasády a obnova okien na rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Dolnej Marikovej - I. etapa Schválil: PaedDr. Ľubomír Vavro Zmluvná strana: AKTIV PRO s.r.o., 017 01 Považská Bystrica, M. R. Štefánika 157/45 Cena diela: 27.269,17 € vrátane DPH Termín zahájenia prác: do 10 dní od podpisu zmluvy Termín ukončenia prác: do 30.11.2017 Dátum zverejnenia: 11.09.2017

Zmluva o dielo na uskutočnenie prác

Verejná vyhláška - cyklotrasy

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Slovenského cykloklubu o vydanie súhlasu na vyznačenie 20 novo navrhovaných cyklotrás v Trenčianskom kraji v územiach s 2. až 5. stupňom ochrany prírody

Verejná vyhláška

Ohlásenie drobnej stavby a udržiavacích prác

Stiahnuť

Program rozvoja obce Hatné na roky 2016-2022

Program - informácia

Návrh o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

Stiahnuť

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Klieština na roky 2015-2020

PHSR - informácia

Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby

Realizácia optických sietí UD-1 Udiča, Klieština, Dolná Mariková, Horná Mariková

Oznámenie o začatí prerokovania

územnoplánovacieho podkladu Urbanistickej štúdie Rekreačnej zóny Dolná Mariková, časť Uzkatlina.

Oznámenie

Oznámenie o začatí územného konania

navrhovateľa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Oznámenie

Obstarávanie zmien a doplnkov

k územnému plánu Obce Dolná Mariková

Oznámenie

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu 2017

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2017

Problematikou miestnych komunikácií sa zaoberáme každý rok. Teraz sme sa venovali miestnej komunikácii Pod Krápkou a mostu do časti Ficovce. Cesta sa využíva ako prístup k 20 rodinným domom a tiež na miestne futbalové ihrisko. Po moste cez rieku Marikovku denne prechádzajú naši spoluočania z 19 domácností a príležitostne do 3 rekreačných domov.

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle 2017 - 11. ročník

Sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda si pripomenuli spoločne Slováci a Česi. Stretli sa na hrebeni Javorníkov, kde po sv. omši nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili aj naši speváci.

Petropavlovské slávnosti 2017

Hody v našej farnosti začali svätou omšou, na ktorej sa zúčastnili farníci z našej obce, Hatného aj Klieštiny.

celý článok

70. výročie kňazstva

Toto vzácne jubileum sme si pripomenuli s naším najstarším občanom Vdp. Cyrilom Šujakom, ktorý súčasne oslávil 98. narodeniny.

celý článok

70 rokov zasvätených službe Bohu a ľuďom

celý článok

Súťaž vo varení kapustnice 2017 - 7. ročník

Ani chladné ráno a upršaný deň nás neodradili od varenia a ochutnávania kapustnice.

celý článok

Deň matiek 2017

Mamky, babky, tety, dennodenne sa staráte, pomáhate nám, vždy máte pre nás láskavé slovo, pohladenie, milý úsmev.

celý článok

Rekonštrukcia priepustu 2017

Nefunkčný priepust popod štátnu cestu v časti Martikáňovce dlhodobo a opakovane spôsoboval záplavu cesty v tomto úseku.

celý článok

Stavanie mája 2017

V nedeľu 30. apríla sme sa stretli pri stavaní mája. Napriek chladnému počasiu sa zišlo veľa ľudí - deti, mládež aj starší, ktorí si ešte pamätajú časy, kedy máj stál v každom dvore, kde bývala slobodná dievčina.

celý článok

8. Marikovský ples 2017

Hostia sa zabávali pri dobrej hudbe, posilnili sa chutnou večerou a mnohí si odnášali zaujímavé a hodnotné ceny, ktoré vyhrali v tombole. Spestrením plesu bolo vystúpenie speváčky Barborky Lenčéšovej a tanečníkov zo Školy tanca z Považskej Bystrice.

celý článok

Zámer previesť majetok

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Dolná Mariková ako prípad osoibitného zreteľa.

2016
2017
2017

Stretnutie s Mikulášom 2016

Výnimočný zážitok pre deti je stretnutie s Mikulášom. Samozrejme, že nemôžu chýbať ani čert a anjeli. Niektoré deti smelo spievali a recitovali, iné sa schovávali v maminom náručí a nesmelo si obzerali čerta. Za súmraku všetci spoločne rozsvietili stromček a tým vyčarili vianočnú atmosféru pre nás všetkých.

celý článok

Rekonštrukcia materskej školy ukončená 2016

V roku 2015 sme reagovali na momentálny demografický vývoj v našej obci a bez čakania na rôzne výzvy a grantové mechanizmy, nakoľko ich dostupnosť nie je vždy istá a efekt sa dostavuje až po niekoľkých rokoch, sme sa pustili do rozširovania kapacity našej materskej školy.

celý článok

Vráťme harmonike život 2016

4. ročník stretnutia harmonikárov sa uskutočnil 4. novembra v Kultúrnom dome v Dolnej Marikovej.

celý článok

Október - mesiac úcty k starším 2016

Tak ako každé ročné obdobie má svoj význam, tak aj jednotlivé etapy života majú svoje poslanie.

celý článok

Parlamentné voľby 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 12.11.2015 rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016. Informácie a vzory volebných tlačív sú uverejnené na stránke www.minv.sk/?nr16-vzory a postupne budú zverejňované na stránke Obce v záložke Voľby, Parlamentné voľby 2016.

Poučenie
Informácie pre voliča

Marikovský spravodaj 2016

Ročník XVI.

Číslo 1/2016
Číslo 2/2016

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2016/2017

Pre školský rok 2016/2017 môžete podávať žiadosti od 02.05. do 31.05.2016

Oznámenie

Olympiáda seniorov 2016

V septembri sa naši dôchodci zúčastňujú športových súťaží, pri ktorých predvedú svoju fyzickú zdatnosť a šikovnosť. neide ani tak o víťazstvo ako o prežitie pekného dňa

celý článok

Zverejňovanie dokumentov

Výmena strešnej krytiny na rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Dolnej Marikovej - I. etapa Schválil: PaedDr. Ľubomír Vavro Zmluvná strana: Jozef Brigant, STRECH FIT, Podmanín 176, 017 01 Považská Bystrica Cena diela: 22 537,37 Eur s DPH Termín ukončenia prác: do 31.10.2016 Dátum zverejnenia: 5.09.2016

Zmluva o dielo na uskutočnenie prác

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa obce Dolná Mariková, na ktorú možno doručiť oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je obec@dolnamarikova.sk

Stretnutie ľudí dobrej vôle 2016

sa uskutočnilo 5. júla na hrebeni Javorníkov.

celý článok

Petropavlovské slávnosti 2016

Sviatok sv. Petra a Pavla, patrónov nášho kostola sme oslávili v našej farnosti v nedeľu 26. júna.

celý článok

Súťaž vo varení kapustnice 2016 - 6. ročník

11.júna 2016 sme usporiadali súťaž vo varení kapustnice a na tomto podujatí sme spoločne sme oslávili Deň otcov.

celý článok

Deň matiek 2016

Mamky, babky, tety a všetky naše milé ženy jedna májová nedeľa vždy patrí Vám. Pristavíme sa na chvíľku, porozprávame, potešíme milým slovom a kvietkom. Žiaci a najmenší škôlkari prispeli pekným programom.

celý článok

Nové hasičské vozidlo

Dobrovoľní hasiči majú nové hasičské vozidlo, ktoré si prevzali od podpredsedu vlády a ministra vnútra SR JUDr. Roberta Kaliňáka dňa 4. februára 2016.

celý článok

7. Marikovský ples 2016

Vyhľadávané kultúrnospoločenské podujatie sa tak ako po minulé roky tešilo veľkej obľube občanov.

celý článok

Predaj a prevod majetku

Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Dolná Mariková, ktorý bol prevedený alebo prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci:

2011, 2012, 2013

Vianoce v knižnici 2015

Viac informácií sa dočítate na letákoch v prílohe.

Pozvánka
Hľadanie pokladov
Maľovaná vianočná guľa
Tvorivá dielnička

90. výročie založenia HASIČKEJ JEDNOTY 2014

18. októbra si naši hasiči pripomenuli 90. výročie založenia požiarníckeho družstva v našej obci, ktoré v tej dobe fungovalo pod názvom "Hasičská jednota".

celý článok

Konkurz na predaj dreva

Obec Dolná Mariková vyhlasuje konkurz na predaj dreva z obecného lesa v Besnom, číslo porastu 66 a to (drevina, objem): breza - 24,35 m3, smrek - 121,98 m3, borovica - 61,64 m3, Predmetný objem dreva sa predáva ako celok. Záujemcovia o obhliadku dreva sa môžu prihlásiť na č. tel. 0915 856 237. Ponuky je potrebné doručiť na Obecný úrad v Dolnej Marikovej do 22.02.2015. Vyhráva najvyššia ponuka.

Marikovský spravodaj 2015

Ročník XV.

Číslo 1/2015
Číslo 2/2015

Záverečný účet Obce Dolná Mariková a rozpočtové hospodárenie

2015

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2015/2016

Materská škola Dolná Mariková oznamuje, že zápis detí pre šk. rok 2015/2016 bude prebiehať v dobe od 25. 2. do 25. 3. 2015.

Informácie
Žiadosť o prijatie dieťaťa

Súťaž Moja kamarátka knižka

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti tým, že správne zodpovedajú na otázky v prílohe:

Otázky

Olympiáda seniorov 2015

Našu obec reprezentovali ôsmi seniori, ktorí sa v silnej konkurencii nenechali zahanbiť a ukázali lásku k športu, bojovného ducha, súťaživosť a fyzickú zdatnosť. Sú pekným vzorom pre naše deti a mládež.

celý článok

STAROSTA OBCE

Ing. Peter Šujak
Telefón: 042/4356155
Mobil: 0915 769 522
E-mail: peter.sujak@dolnamarikova.sk

Úradné hodiny starostu nie sú pevne stanovené, odporúča sa občanom, aby si termín stretnutia dohodli vopred.

Mgr. Alena RÁCOVÁ

Matrika, evidencia pobytu, TKR, správa pohrebiska, komunálny odpad, sociálna agenda.
E-mail: alena.racova@dolnamarikova.sk

Anna ROSÍKOVÁ

účtovníctvo, mzdy

E-mail: anna.rosikova@dolnamarikova.sk

Anna ŠULAVÍKOVÁ

spisový poriadok, stavebná agenda, dane, kanalizácia, evidencia pozemkov, archív
E-mail: anna.sulavikova@dolnamarikova.sk

Ing. Jana GACHOVÁ

hlavná kontrolórka obce

E-mail: jana.gachova.hk@gmail.com

Marikovské hody 2015

Začali svätou omšou v kostole sv. Petra a Pavla a pokračovali v areáli Kultúrneho domu.

celý článok

Súťaž vo varení kapustnice 2015 - 5. ročník

Táto akcia je obľúbená nielen u domácich, ale aj cezpoľných kulinárov.

celý článok

Fašiangy a pochovávanie basy 2015

Pochovaním basy sa končia fašiangy a začína pôstne obdobie.

celý článok

6. Marikovský ples 2015

31. januára sa uskutočnil tradičný Marikovský ples

celý článok

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Viac info

Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy

Obec Dolná Mariková vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Dolnej Marikovej. Prihlášky je potrebné doručiť do 6.6.2014.

Viac info

Marikovský spravodaj 2014

Ročník XIV.

Číslo 1/2014
Číslo 2/2014

Súťaž Maľujem si rozprávku

Pozvánka

Vráťme harmonike život 2014 - 2. ročník

2. ročník súťaže harmonikárov navštívilo veľa milovníkov folklóru. Svoje umenie predviedli všetky vekové kategórie muzikantov, ktorí hrali a spievali aj s podporou publika.

celý článok

Posedenie s najstaršími občanmi 2014

Ani v tomto roku sme na našich najstarších spoluobčanov nezabudli.

celý článok

Deň matiek 2014

celý článok

Letecké snímky 2013

celý článok

Verejné obstarávanie 2013

Výmena kotla - Zdravotné stretisko

Marikovský spravodaj 2013

Ročník XIII.

Číslo 1/2013
Číslo 2/2013

Privítajme Mikuláša 2013

S príchodom zimy sa deti tešia na príchod Mikuláša. Ten náš prichádza pravidelne s anjelmi a čertami na voze. Prináša so sebou radosť a dobrú náladu. Deťom vyčarí na tvári úsmev a dospelým spokojnosť.

celý článok

Vráťme harmonike život 2013 - 1. ročník

celý článok

Posedenie s najstaršími občanmi 2013

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke 2013

celý článok

Marikovské hody 2013

Príjemné popoludnie strávené s priateľmi, pri krásnych piesňach, dobrej hudbe, speve a tanci - aj takto možno prežiť sviatok sv. Petra a Pavla.

celý článok

Deň otcov 2013 - 3. ročník varenia kapustnice

Všetci súťažiaci predvádzajú svoje kulinárske umenie a chcú navariť "najlepšiu kapustnicu".

celý článok

Marikovská domáca zabíjačka 2013

Kedysi v každom dvore, dnes spoločná pre všetkých.

celý článok

4. Marikovský ples 2013

Spoločenská akcia, ktorá sa teší veľkej obľube a záujmu medzi občanmi.

celý článok

Zápisnica z verejného zhromaždenia

Verejné zhromaždenie 18. 11. 2012

Viac info

Marikovský spravodaj 2012

Ročník XII.

Číslo 1/2012
Číslo 2/2012

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy

Obec Dolná Mariková vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Dolnej Marikovej. Prihlášky je potrebné doručiť do 11.7.2012.

Viac info

Stretnutie s Mikulášom 2012

S príchodom zimy sa deti tešia na príchod Mikuláša.

celý článok

Október - mesiac úcty k starším 2012

V októbri pripravujeme posedenie s našimi najstaršími spoluobčanmi, ktorí dovŕšili 75 rokov a viac.

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke 2012

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa na Javorníkoch

celý článok

Marikovské hody 2012

Na sviatok Petra a Pavla, patrónov nášho kostola slávime v našej obci hody.

celý článok

2. ročník súťaže vo varení kapustnice 2012

"V tom, čo je dobré, treba pokračovať" myslíme si a preto sme pripravili 2. ročník súťaže vo varení kapustnice. Po prvom úspešnom ročníku sa prihlásilo viac súťažiacich družstiev, čím nám urobili radosť.

celý článok

Stavanie mája 2012

Posledný aprílový podvečer je spojený so stavaním mája. Zabezpečiť vysoký a rovný strom je úlohou futbalistov a o jeho ozdobenie sa postarajú šikovné dievčence.

celý článok

Fašiangy a pochovávanie basy 2012

Fašiangové obdobie už tradične končíme pochovaním basy.

celý článok

VZN 2012

VZN 1/2012

Posedenie s najstaršími občanmi 2011

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke 2011

Tradičné stretnutie ľudí zo Slovenska a Moravy na spoločnej sv. omši.

celý článok

Marikovské hody 2011

Na sviatok Petra a Pavla, patrónov nášho kostola sa v našej obci konali hody.

celý článok

Súťaž vo varení kapustnice 2011 - 1. ročník

Pri príležitosti Dňa otcov zorganizoval Obecný úrad súťaž vo varení kapustnice.

celý článok

Marikovská domáca zabíjačka 2011

celý článok

Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolná Mariková

Viac info

Verejné osvetenie

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolná Mariková, Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Doba realizácie: 05/2010 - 01/2012, Miesto realizácie: Dolná Mariková

celý článok

Zápis o prideľovaní nájomných bytov

Zápis zo zasadnutia zvolaného starostom Obce Dolná Mariková Ing. Petrom Šujakom za účelom prideľovania bytov v 14-bytovom dome, konaného dňa 15. júla 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej.

celý článok

Posedenie s najstaršími občanmi 2010

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke 2010

celý článok

Marikovské hody 2010

celý článok

Fašiangy a pochovávanie basy 2010

celý článok

1. Marikovský ples 2010

celý článok

Zníženie energrtickej náročnosti, prestavba spojovacej chodby ZŠ Dolná Mariková

V októbri 2009 sme vďaka podpore z fondov Európskeho spoločenstva začali s rekonštrukciou budov
základnej školy. Projekt rieši zníženie energetických nákladov výmenou okien na oboch budovách,
rokunštrukciu striech a ich zateplenie, čím sa zvýši energetická hospodárnosť prevádzky školy.

celý článok

Stavanie mája 2009

celý článok

IV. stretnutie Marikovských rodákov 2009

celý článok

FC maratón Marikovskou dolinou 2009

celý článok

Vystúpenie FS Studnička v Štiavniku

VZN 2008

Zápis detí