Menu

SAMOSPRÁVA

PO
12 FEB
Výročná schôdza požiarnikov - pozvánka

viac
ŠT
08 FEB
Urbárska schôdza 18.03.2018

viac
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018

viac

Úradná tabuľa

Rozhodnutie

o vydaní povolenia na studňu

Dokument

Oznámenie o začatí stavebného konania

verejnou vyhláškou

Dokument

Stavebné povolenie

verejná vyhláška

Dokument

Verejná vyhláška

oznámenie o kolaudácii

Dokument

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Ponuka

Úplná uzávierka cesty č. II/507

v termíne 10. februára 2018 - 11. februára 2018

Uzávierka cesty 2/2018

Verejná vyhláška

Návrh zadania územného plánu Obce Dolná Mariková

Návrh zadania

Verejná vyhláška

Dodatočné povolenie stavby

Rozhodnutie

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011

Doplnok č. 1

Doplnok č. 1 k VZN 1/2016

Doplnok č. 1

Pozvánka na zasadnutie OZ

8. decembra 2017

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ

03. novembra 2017

Pozvánka

Oznámenie o začatí prerokovania

prerokovania ZaD č. 3 UPN VÚC TN

Pozvánka

Územný plán mesta Púchov

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Púchov

Doplnok k ÚP Púchov

Rozhodnutie

o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

Rozhodnutie

Oznámenie o začatí konania

vo veci výrubu drevín rastúcich v katstri Obce Dolná Mariková na pozemku parc. č. KN-C 1976/1

Oznámenie

Obchodná verejná súťaž

na prenájom majetku Obce Dolná Mariková

OVS

Oznámenie o začatí konania

o zmene a určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania. Viac v prílohách.

Oznámenie
Oznámenie

Návrh Územného plánu Obce Dolná Mariková - Doplnok č. 1

informácie sú uvedené v prílohách

1 širšie vzťahy
2 naložka
2 podklad
4 naložka
4 podklad
6 naložka
6 podklad
Územnoplánovacia dokumentácia

Obchodná verejná súťaž

na prenájom majetku Obce Dolná Mariková

OVS

Verejná vyhláška - cyklotrasy

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Slovenského cykloklubu o vydanie súhlasu na vyznačenie 20 novo navrhovaných cyklotrás v Trenčianskom kraji v územiach s 2. až 5. stupňom ochrany prírody

Verejná vyhláška

Program rozvoja obce Hatné na roky 2016-2022

Program - informácia

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Klieština na roky 2015-2020

PHSR - informácia

Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby

Realizácia optických sietí UD-1 Udiča, Klieština, Dolná Mariková, Horná Mariková

Oznámenie o začatí prerokovania

územnoplánovacieho podkladu Urbanistickej štúdie Rekreačnej zóny Dolná Mariková, časť Uzkatlina.

Oznámenie

Oznámenie o začatí územného konania

navrhovateľa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Oznámenie

Obstarávanie zmien a doplnkov

k územnému plánu Obce Dolná Mariková

Oznámenie

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu 2017